ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών